محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر و عضو فراکسیون ولایی در خصوص انتخابات هیات رئیسه مجلس گفت: فراکسیون ولایی هنوز به جمع‌بندی نرسیده است اما برخی از دوستان ما به دنبال این هستند که فراکسیون به جد وارد صحنه انتخابات شود و بعضاً هم معتقدند که لیست مشخصی از رئیس، نائب رئیس، منشی و ... بدهیم.

او گفت: متاسفانه در دو سال قبل با اینکه هماهنگی کردیم، دست ارادت را دراز کرده و حسن نیت‌مان را ثابت کردیم اما در عمل آن‌هایی که باید به پیمانشان عمل می‌کردند، عمل نکردند.

این نماینده مجلس ادامه داد: " من جرب المجرب حلت به الندامه"؛ آزموده را آزمودن خطا است اما برخی مصرند که تعاملی صورت بگیرد، البته برخی از اعضا هم تاکید دارند که رئیس را حفظ کنیم و برای سایر اعضای هیات رئیسه لیست بدهیم.

ابطحی پیش بینی کرد که تغییرات در هیات رئیسه چشم گیر خواهد بود.

او همچنین در خصوص انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها، گفت: هیات رئیسه کمیسیون‌ها هم بی‌تغییر نخواهند بود و به نظر می‌رسد که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در هیات رئیسه کمیسیون‌ها شاهد تغییر باشیم. در حال حاضرموافقت با بعضی افراد درهیات رئیسه بعضی از کمیسیون‌ها لب مرزی است و آن‌ها مخالفانی در فراکسیون ولایی دارند.