مردی جوان در یکی از شهرهای روسیه، قصد خودکشی از بالای یک ساختمان را داشت که با مقاومت دو تن از ماموران پلیس مواجه شد.

ماموران قصد جلوگیری از خودکشی مرد جوان را داشتند اما پافشاری او برای خودکشی، به سقوط و مرگش منجر شد.