موتورسوار جوانی که در یکی از جاده‌های کشور روسیه با سرعت زیادی در حال حرکت بود، با کامیونی که در طرف مقابل جاده قرار داشت، تصادف کرد.

شدت این برخورد به حدی بود که راکب موتور در دم جان خود را از دست داد.