یک روز بعد از بازداشت و آغاز دوران محکومیت سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در زندان، شماری از افرادی که به دستور مرتضوی بازداشت شده بودند به بیان خاطرات خود از وی پرداخته و به این سوال جواب می دهند که آیا از بازداشت مرتضوی خوشحال هستند یا نه.  عده ای به پرونده های بی سرانجام اشاره دارند و محکومیت فعلی مرتضوی را متناسب با اتهام های متعدد او نمی دانند و عده ای دل نگران هستند او این دوره را کوتاه تر از آنچه که به آن محکوم شده،سپری کند.

 نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری، یکی از افرادی است که با حکم قاضی مرتضوی بازداشت شد. او همچنین وکلات افراد متعددی را به عهده داشت که مرتضوی دستور بازداشتشان را داده بود. درباره مباحثی که بعد از بازداشت دادستان سابق تهران مطرح است با او گفت و گو کردیم.
 
آیا فکر می کردید آقای سعید مرتضوی چنین سرنوشتی پیدا کند؟
بله؛ من حتی به او گفتم « این شهامت و مردانگی را در خودم می بینم روزی که شما را محاکمه می کنند مجانی وکالت ما را به عهده بگیرم».
برخی با توجه به این که محمدرضا رحیمی از آزادی مشروط استفاده کرد معتقدند مرتضوی هم سرنوشت مشابهی پیدا می کند و هشت ماه دیگر آزاد می شود؟
بستگی به عملکردش دارد؛ آزادی مشروط جزء حقوق محکومان و جزء وظایف زندان و قاضی اجرای احکام است .قاضی اجرای احکام و زندان تشخیص می دهد که آیا محکومی متنبه شده؟  سوال اینجاست قاضی،چگونه می خواهد با آزادی مشروط فردی موافقت کند که متواری شده بود و او را از مخفیگاهش بیرون کشیدند و برای اجرای حکم بردند؟ افرادی را می شناسیم که  10 سال یا 8 سال و بیشتر پشت میله ها گذراندند. آقای اکبر گنجی 6 سال،آقای  باقی 4 سال  آقای شمس الواعظین 3 سال در زندان گذراندند. این دو سال در برابر آن سال ها چیزی نبود. کسی که باید با درخواست آزادی مشروط آن ها موافقت می کرد، مرتضوی بود. به نظرم آبروی سعید مرتضوی رفت. خودش آبروی خودش را برد.  اگر مانند فردی قانونمند، تسلیم می شد، قطعا هشت ماه دیگر آزادی مشروط می خورد. الان دست و پای قاضی ای که می خواهد درباره آزادی مشروط او تصمیم بگیرد را بسته؛ چرا که نمی تواند پاسخگوی افکار عمومی باشد و بگوید «به قاضی ای که فرار کرد و از مخفیگاهش در شهرستان بیرون آوردند تا حکمش را اجرایی کنند،  آزادی مشروط بدهید؟». قطعا نمی شود و خود آقای مرتضوی باعث شد.
خوشحالید مرتضوی زندان افتاد؟
ابدا؛ حاضر نیستم هیچ کس زندان بیفتد. اما خوشحالم از این که مجازات آقای مرتضوی باعث تنبه کسانی شود که می خواستند جا پای مرتضوی بگذارد. مرتضوی به خودش بد کرد. تمام اعمالی که برای مردم روا دانست،به خودش برگشت. خودش،خودش را مضحکه کرد و آبروی خودش رابرد.