احمد مومنی راد افزود: دادگاه مطبوعات امروز برای رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول دو روزنامه «ایران ورزشی» و «قانون» در شعبه ٦ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

مومنی راد اتهام روزنامه ایران ورزشی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برشمرد و گفت: مدیر مسئول این روزنامه در آغاز جلسه از دادگاه تقاضای استمهال و دادگاه با این درخواست او موافقت کرد و رسیدگی به آینده موکول شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه پرونده مدیر مسئول روزنامه قانون به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است، اظهارکرد: اعضای هیات منصفه با اکثریت آراء، متهم را مجرم شناختند و او را مستحق تخفیف ندانستند.