یکی از مشاغل کاذب، پاک کردن شیشه اتومبیل‌ها در چهارراه‌ها و معابر پرتردد است. بسیاری از خانواده‌ها به صورت شخصی یا سازماندهی شده کودکان را برای کسب درآمدبه سطح خیابان می‌فرستند و از آنها کار می‌کشند.

فیلم زیر به صورت چراغ خاموش درآمد یک ساعت کار در چهارراهی را به تصویر کشیده است.