غلامعلی رجایی در کانال تلگرامی خود نوشت:

با تنی چند از اهالی رسانه در خدمت شیخ باصفای نور حضرت ناطق نوری در حوزه علمیه امام حسن مجتبی علیه السلام که وی موسس آن است بودیم.

از جلسه اخیرش با خاتمی و روحانی و جهانگیری و سیدحسن خمینی می گفت. پرسیدم بنا شد این جلسه ادامه یابد؟خوشبختانه گفت آری.

این جلسه با حضور هاشمی برگزار می شد و به گمانم این نشست ابتکارخود او بود.

حیف شد این شیخ دوست داشتنی لوطی مسلک و جوانمرد عرصه سیاست از عرصه اطراف رهبری کنار رفت.

بعد از هاشمی ضرورت بیشتری ایحاب می کرد و می کند تا دوستان قدیم به رهبری مدد کنند.

کاش ناطق نوری برگردد.

کاش از من و امثال من کمکی بر می آمد.

کاش هاشمی بود...