«بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه، مدال «صلیب بزرگ» را که «ژاک‌ شیراک» رئیس‌جمهور اسبق فرانسه به وی تقدیم کرده بود، بازگرداند.

در همین راستا، یک منبع در ریاست‌جمهوری سوریه گفت که بازگرداندن این مدال، به‌دلیل مشارکت فرانسه در تجاوز اخیر به سوریه صورت گرفت.

وی تصریح کرد، برای بشار اسد مایه افتخار نیست که نشان و مدال نظامی که تابع آمریکاست را داشته باشند.

1-1040669