علیرضا جهانبخش واکنش جالبی به هت تریکش در بازی با ویتسه نشان داد.

18-4-19-18437photo_2018-04-19_18-40-22