چند شهروند چینی در حاشیه یک خیابان مشغول به صحبت بودند که بی‌احتیاطی یک راننده نسبت به وضعیت ماشینش، برای یکی از آنها حادثه ساز شد.

راننده خودروی حمل بار، بدون توجه به اینکه درب پشتی ماشین باز است، به حرکت خود ادامه داد و پس از گذشت لحظاتی، درب خودرو با یک پیرمرد برخورد کرد.