گزارش مقدماتی زلزله: 

 بزرگی: ۴
 محل وقوع: استان فارس - حوالی افزر
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۲۰:۰۲:۱۹
طول جغرافیایی: 52.89
عرض جغرافیایی: ۲۸.۱۲
عمق زمین‌لرزه: 19 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
۲۶ کیلومتری افزر (فارس)
40 کیلومتری محمله (فارس)
۴۱ کیلومتری قیر (فارس)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
170 کیلومتری شیراز
۲۲۰ کیلومتری بوشهر