محققان دانشگاه بریستول به فناوری دست یافته است که با استفاده از امواج فراصوت متمرکز شده، الگوهایی را در هوا شکل می‌دهد.

شکل‌های تشکیل شده در هوا قابل لمس هستند و شما را قادر می‌سازند تا اجسام غیرقابل دسترس را لمس کنید.