زنان از پشت دوربین از جانب چینی مرز کره شمالی و چینزنان از پشت دوربین از جانب چینی مرز کره شمالی و چین

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینگردشگران در مرز کره شمالی و چین خاک کره شمالی را تماشا می کنند

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینمردی سوار بر دوچرخه در خاک کره شمالی در مرز چین

عکس/ کره شمالی از پشت دوربین
پل بسته در روی روخانه یالو در مرز چین و کره شمالی
عکس/ کره شمالی از پشت دوربین
ساکنان محلی و نظامیان در خاک کره شمالی از پشت دوربین از مرز چین و کره شمالی
 
عکس/ کره شمالی از پشت دوربینماهیگیر کره شمالی در زیر پرچم چین در رودخانه یالو در مرز چین و کره شمالی

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینزن کره شمالی در شهر هیسان این کشور که عکسش از جانب چینی مرز کره شمالی و چین گرفته شده است

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینساکنان کره شمالی در رودخانه یخ بسته یالو

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینبرج دیده بانی کره شمالی از پشت دوربین عکاسی از جانب چینی مرز کره شمالی و چین

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینمرزبانان کره شمالی در شهر سینوئیجو این کشور در مرز چین

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینساکنان کره شمالی در رودخانه یخ بسته یالو

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینگردشگران در کشتی تفریحی که از جانب مرز چین حرکت می کند

عکس/ کره شمالی از پشت دوربینساکنان کره شمالی از پشت دوربین از مرز چین

عکس/ کره شمالی از پشت دوربین

گردشگران در خاک چین در زمینه کره شمالی از همدیگر عکس می گیرند

عکس/ کره شمالی از پشت دوربین
ساکنان کره شمالی در رودخانه یخ بسته یالو