مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارز‌ها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارز‌ها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.

پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.

برای پرداخت ارز دانشجویی تأیید وزارتخانه ذیربط می‌بایست در هر سال تمدید شود.

براساس این گزارش جزئیات نحوه و پرداخت ارز به دانشجویان را به شما معرفی می‌کنیم.

7858316_515