پوران درخشنده طی یادداشتی نوشت: بالاخره، پخش این فصل از دور همی تموم شد، در حالی که من مات و مبهوت با خودم فکر کردم، چرا قسمتی که تو، درش بودی پخش نشد...؟! مکه من چی گفته بودم و یا چه پوششی داشتم که نباید پخش می‌شد..؟، پیگیر که شدم گفتن اشتباه از ما بوده و می‌خواهیم قسمت شما را دوباره ضبط کنیم،!. هر چه تلاش کردم، موفق به گرفتن جواب درستی برای سوالم نشدم.... حالا من ماندم و جواب این پرسش که براستی مشکل اصلی چه بود که برنامه پخش نشد،....؟ با ضبط مجدد چه چیزی می‌خواهد تغییر کند؟..، من که‌‌ همان پوران درخشنده هستم با‌‌ همان نگاه پرسشگر و...