نشست شورای امنیت درباره سوریه نتیجه خاصی در برنداشت و سازمان ملل متحد به همراه چند کشور خواستار ادامه تحقیقات درباره ادعای حمله شیمیایی در نزدیکی پایتخت سوریه شدند.