برخی کشورها برای سرعت بخشیدن به جابجایی دکل های برق از منطقه ای به منطقه دیگر، از بالگردهای مخصوص استفاده می‌کنند.