امروز سه شنبه محمد باقر نوبخت در نشستی خبری به تببین عملکرد بودجه ١٣٩٦ پرداخت.

وی گفت که پیش بینی ما در لایحه بودجه سال قبل بر این بود که منابع و مصارف حدود ٣٢٠ هزار میلیارد تومان است، اما مجلس تشخیص داد که باید ٢٦ هزار میلیارد اضافه شود، گرچه ما تحلیل کردیم که امکان تحقق آن چندان وجود ندارد، ولی در نهایت مصوب شد. این در حالی است که گزارش خزانه نشان می‌دهد منابع محقق شده ٣٢٠ هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر تحقق دقیق پیش بینی دولت در لایحه و حدود ٩٢ درصد مصوب مجلس است. بر این اساس مبلغ اضافه شده در مجلس محقق نشده است.

به گفته نوبخت عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه سال قبل نسبت به سال ١٣٩٥ تا ١٣ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در بخش درآمدها به عنوان قسمتی از منابع عمومی ١٦٧ هزار میلیارد تومان محقق شده که در مقایسه با لایحه پنج درصد افزایش و نسبت به مصوب ٣.٨  کاهش  دارد. درآمد مالیاتی و گمرک در مجموع حدود ١١٥ هزار میلیارد تومان بوده که سهم مالیات نزدیک به ٩٣ هزار میلیارد تومان است. البته از نظر ما ٩٦ هزار میلیارد تومان است چون سازمان مالیاتی یک طلب ٣٠٠٠ میلیاردی یک پیمانکار طلبکار از دولت را تهاتر کرد و ما خواستیم که در ازای این طلب، مالیات از او گرفته نشود.