ناهید خداکرمی در جلسه امروز شورای شهر تهران در مخالفت با استعفای نجفی گفت:

استعفا به علت بیماری توجیه پذیر نیست. آن هم در کشوری که برخی ها کهولت و بیماری دارند اما درمان می کنند و به کارشان ادامه می دهند. آقای نجفی بیماری شما ممکن است ۱ ماه وقت شما را بگیرید بنابراین می شود پس از آن به کار خود ادامه دهید.

وی افزود: یادمان هست که بعضی ها قهر کردند و کشور را رها کردند و روال همچنان در دولت ادامه داشت؛ بیماری شما خللی در کار در شهرداری وارد نمی کند. درمان را انجام دهید بعد از درمان بررسی کنید که آیا از نظر جسمی توانایی دارید یا خیر؟ اگر نتوانستید تصمیم‌دیگری می گیریم. به نظرم قبل از درمان استعفا توجیهی ندارد.