رویترز گزارش داد، این دو نهاد چندجانبه مالی در بیانیه مشترک خود که به تازگی منتشر شده است، خواستار توجه بیشتر به توزیع ریسک و جنبه های پشتوانه دارایی مالیه اسلامی شده اند.

تعداد زیادی از توصیه های ذکر شده در این بیانیه را مسائل مربوط به تجدید نظر در قوانین تامین مالی مطابق شریعت و بهبود بازارهای ثانویه اوراق بدهی اسلامی تشکیل می دهند.

در این بیانیه آمده است: بزرگ ترین چالش بانک های اسلامی سر تحقق تامین مالی وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری بلندمدت، فعالیت های بانکداری آن هاست. حدود ۸۰ درصد از دارایی های بانک های اسلامی صنعتی هستند و سهم آن ها از اوراق قرضه، بیمه و صندوق های مشترک کم است.

بر اساس این گزارش، استفاده از تکنولوژی های مالی نیز می تواند برای تطابق ابزارهایی چون وقف با نیازهای مدرن به بانک های اسلامی کمک کند.