رویترز گزارش داد، تایوان و استقلال طلبی آن یکی از مشکلات مهم دولت چین محسوب می‌شود. پکن آن را یک استان شورشی می‌داند و حتی اعلام کرده که در صورت نیاز با استفاده از زور این منطقه را تحت لوای خود نگاه می‌دارد.

خصومت چین در قبال تایوان از زمان روی کار آمدن تسای اینگ ون، رئیس جمهوری حامی استقلال تایوان از حزب ترقی دموکراتیک بیشتر نیز شده است. وی در ۲۰۱۶ به عنوان رئیس جمهوری تایوان انتخاب شد. چین نگران است که این زن استقلال طلب به دنبال تحقق استقلال باشد اما تسای اینگ ون می‌گوید که تنها به دنبال حفظ موقعیت کنونی و صلح است.

پس از آنکه ویلیام لای، نخست وزیر تایوان روز جمعه در پارلمان این کشور گفت که یک "کارگر مستقل تایوانی" است و حرفش این است که تایوان یک کشور مستقل است، روزنامه‌ "گلوبال تایمز" چین از رسانه‌های رسمی این کشور نوشت که این مرد باید براساس قانون ضد تجزیه طلبی مصوب ۲۰۰۵ چین تحت پیگرد قرار گیرد.

روزنامه خلق چین نیز روز شنبه نوشت: اگر مدارک دال بر گناهکاری او مشخص باشد، باید حکم دستگیری بین المللی علیه‌اش صادر شود.

دفتر امور تایوان در چین نیز روز دوشنبه اعلام کرد که اظهارات نخست وزیر تایوان خطرناک و گستاخانه است و باعث به خطر افتادن صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان می‌شود.

در طرف مقابل شورای سیاست گذاری امور چین در دولت تایوان اظهارات مطرح شده در روزنامه‌ گلوبال تایمز و توسط مقامات دولت چین را تهدید کننده و غیرمنطقی خواند و اعلام کرد: نخست وزیر تایوان از رویکرد رئیس جمهوری تبعیت می‌کند. تایوان یک جامعه دموکراتیک و کثرت گراست. در دو سال گذشته، دولت تایوان رویکرد بدی در قبال چین نداشته است.