بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال ۹۷ مبلغ کل بیمه معادل ۳۶۷ هزار و ۲۱۷تومان خواهد بود که سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴تومان است.

 در اواخر اسفند ماه سال ۹۶ شرکای اجتماعی ( دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان) چندین جلسه متعدد برای تعیین دستمزد ۹۷ کارگران برگزار کردند تا حداقل دستمزد ۹۷ کارگران تعیین شود، امادر نهایت این جلسه طولانی و تنها میزان عدد و رقم حداقل دستمزد کارگران تعین شد و میزان افزایش سایر سطوح مزدی به سال ۹۷ موکول شد و ۲۸ اسفند ماه۹۶ نیز میزان افزایش حداقل مزد کارگران با ۱۹.۸درصد افزایش تعیین شد و به رقم یک میلیون و۱۱۵ هزار تومان رسید. با اجرای افزایش ۱۹.۸درصدی،دستمزد کارگران با ۱۸۹هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۱۱۵هزار تومان در سال ۹۷ رسید.

با توجه به اینکه کل حق بیمه ۳۰درصد حقوق بوده و ۲۳درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است، بر این اساس مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷معاد۳۶۷ هزار و۲۱۷ تومان تعیین شده که به این ترتیب سهم کارفرما ۲۸۸ هزار ‌و ۵۳۳ تومان و سهم کارگر معادل ۸۵ هزار و ۶۸۴ تومان است.