روز پنج شنبه ۹ فروردین ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد که در مقایسه با رقم ۸۶.۹ میلیون لیتری مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۴ درصد افزایش یافته است.

مصرف نفتگاز روند کاهشی را طی کرده و از ۶۰.۲ میلیون لیتر ۹ فروردین سال ۹۶ با ۱۱.۸ درصد مصرف کمتر به ۵۳.۱ میلیون لیتر رسیده است.