تکنولوژی و طراحی این اجازه را می دهد تا از کمترین آب ممکنه برای کارواش خودرو استفاده شود.بخار آب طراحی جدیدی که بدون کف و مواد شوینده برای شتتشوی خودرو استفاده می شود.