هفتمین روز فروردین ماه اقبال مخاطبان به سالن‌های سینما بیشتر شد و فیلم «لاتاری» در شهرهای مختلف به سانس فوق العاده رسید. این فیلم شب گذشته با ۵۰ سانس فوق العاده مواجه شدو در سینما شمس خوی، سینما هنر و تجربه بابل، سینما بهمن تهران، سینما انقلاب اردبیل، سینما نور محلات، سینما بهمن سنندج و دیگر شهرها با اقبال گسترده مواجه شد. 

فیلم سینمایی «به وقت شام» خود را به رتبه دوم جدول رساند و با فروش ۱ میلیارد و ۹۴۶ میلیون و ۳۶۲ هزار تومان به مرز ۲ میلیارد تومان رسید. 

براساس سیستم مکانیزه فروش فیلم «مصادره» به رقم ۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید. 

فیلم «لاتاری» با فروش ۱ میلیاردو ۹۰۷ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان در مقام سوم جدول قرار گرفت.

فیلم کمدی «لونه زنبور» با فروش ۱ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان در رتبه چهارم جدول فروش است. 

فیلم «خرگیوش» با اختلاف زیادی با «لونه زنبور» به فروش ۴۸۷ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان در مقام پنجم جدول فروش قرار دارد. 

فیلم انیمیشن «فیلشاه» با فروش ۴۱۱ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان در رتبه بعدی جدول قرار دارد. 

فیلم «فراری» با فروش ۱۰۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان در انتهای جدول فروش قرار گرفته است.