این اقدام فرانسه با هدف اتخاذ موضع واحد با انگلیس در مساله مسمومیت اسکریپال جاسوس دو جانبه روس بوده است.