محمود واعظی در پاسخ به این سئوال که آرای موافق به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در زمان استیضاح وقتی مقایسه می شود با رأی اعتمادی که آنها مردادماه ۹۶ از مجلس گرفتند، کاهش محسوس و معنی داری دارد، آیا این پیامی به دولت بود؟ به خبرآنلاین گفت: فضای آن دوران با فضای این دوران متفاوت بود، مهم آن است که مجلس به وظیفه خودش عمل کرد.

مسئول دفتر رئیس جمهور گفت: استیضاح حق مجلس است و سه وزیر عزیزمان هم خوب دفاع کردند خوب حرف زدند صحبت های شان اقناعی بود و از مجلس هم باید تشکر کنیم که به سه وزیر استیضاح شده اعتماد مجدد کردند.