دبیر کل حزب الله در سخنرانی که چهارشنبه شب از شبکه تلویزیونی المنار لبنان پخش شد گفت: برنامه انتخاباتی ما بر چند عنوان اصلی متمرکز است و حزب الله می خواهد از طریق حضور در پارلمان برای محقق کردن آنها کار کند.

انتخابات پارلمانی لبنان قرار است ششم ماه مه آینده (۱۶ اردیبهشت) برگزار شود.

نصرالله انتخابات مجلس را فرصتی جدی برای بازتولید قدرت ملی لبنان دانست که به گفته وی معادله سه گانه «ارتش، ملت ومقاومت» آن را تامین کرده است.

دبیرکل حزب الله گفت: وارد این انتخابات شدیم تاصدای راستین ملت مان و مقاومت شریف مان باشیم.

وی افزود: در موضع نمایندگی مان برای حمایت از لبنان و ملت، سرزمین، نفت و ثروت های طبیعی آن کار می کنیم.

نصرالله اصلاحات سیاسی و اداری در نهادهای حکومتی را از جمله برنامه های انتخاباتی حزب الله برشمرد.

وی با دفاع از قانون انتخابات لبنان که بر پایه الگوی «نسبیت» است بر ضرورت بهتر و پیشرفته تر شدن آن تاکید کرد.