محمود دولت آبادی، نویسنده پیشکسوت در پیام نوروزی خود برای سال ۹۷ نوشته است:

«فرخنده و متبرک باد جشن دیرینه‌سالِ زمین، نوروزِ بهار بر همه‌ی هم‌میهنان - ایرانیان و همه‌ی مردمان.

دور باد نفرین نحسی‌ها، جنگ و جنایت و قحطی و دروغ و دربه‌دری.

کور باد چشم تنگ ناکسانی که خاک را به خون خلایق آغشته می‌دارند.

نزدیک و به دست باد زیستنِ باآفرین؛ رویش و صلح و مدارا با همگان در دستانِ بخشنده‌ خاک.»