در جریان سفر وزیر امورخارجه به شهر کراچی، مجمع تجاری ایران و پاکستان با حضور وی و همچنین تعدادی ازتجار، سرمایه گذاران و کار آفرینان دو کشور افتتاح شد.