دومین جلسه دادگاه محمد ثلاث‌ قاتل ۳ مأمور نیروی انتظامی ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه‌ در شعبه‌ ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست‌ قاضی محمد کشکولی‌ آغاز شد.

در ابتدای جلسه قاضی کشکولی با تذکر‌ آیین‌نامه ۳۵۴ آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت نظم به حضار‌ جلسه دادگاه اظهار کرد: وضعیت جدیدی در این پرونده به وجود آمده است.

وی گفت: متهم محمد ثلاث، سعید اشرف‌زاده را به عنوان وکیل خود بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۴۵ آیین دادرسی‌ کیفری انتخاب کرده است و زمانی که متهم اقدام به تعیین وکیل می‌کند خود به خود وکیل تسخیری‌ از کار برکنار می‌شود.

قاضی از سعید اشرف‌زاده وکیل تعیینی متهم درخواست کرد تا دفترچه‌ وکالت‌ خود را برای تعیین وکالت تقدیم دادگاه کند. در ادامه قرارداد وکالت‌نامه بین محمد ثلاث‌ و سعید اشرف‌زاده امضاء شد.

قاضی کشکولی از سعید اشرف‌زاده درخواست کرد تا برای دفاع از موکلش‌ در جایگاه دفاع قرار بگیرد.

اشرف‌زاده وکیل محمد ثلاث در دفاع از موکلش‌ گفت: بنده برای انجام وظیفه‌ انسانی و حمایت از حق و حقوق انسانی یک انسان و ضمن اینکه با یک موضوع اجتماعی مهم مواجه هستیم‌ وکالت محمد ثلاث‌ را بر عهده گرفتم.

وی ادامه داد: بنده برای دفاع از موکلم نیازمند مطالعه پرونده هستم و از دادگاه درخواست دارم وکیل تسخیری با توجه به اینکه به مفاد پرونده آشنا هستند از متهم دفاع کند.

در این زمان قاضی و مستشاران‌ یک دقیقه وقت تنفس اعلام کردند تا تصمیمی‌ برای ادامه جلسه دادگاه بگیرند.

بعد از یک دقیقه تنفس قاضی محمدی کشکولی با درخواست استمهال وکیل مدافع متهم موافقت کرد و زمان جلسه بعدی دادگاه را یکشنبه ۲۷ اسفند اعلام کرد.