طبق اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی رشته بیهوشی مغز و اعصاب با پیش نیاز رشته "بیهوشی" به جدول ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ظرفیت یک نفر و جراحی سرطان با پیش نیاز رشته "جراحی عمومی" به جدول ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با ظرفیت یک نفر اضافه می‌شود.