دویست و هفتادمین نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی محورهای اصلی موثر در تعیین دستمزد ۹۷ و توافق بر سر کلیات آن به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد.

علاوه بر بررسی دستمزد ۹۷، موضوع بند (ز) تبصره (۷) بودجه ۹۷ کل کشور که موضوع مورد اعتراض مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی شواری عالی کار طی چند روز اخیر بود، نیز در دستور کار جلسه امروز قرار گرفت.

موضوع مورد اعتراض اعضای کارگری و کارفرمایی شواری عالی کار واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به عنوان اموال عمومی به حساب خزانه دولت به استناد بند (ز) تبصره (۷) بودجه بود که نشست ۲۹ بهمن ماه این شورا را به دلیل موافقت مجلس با این پیشنهاد دولت، نیمه تمام گذاشت.

از همان زمان نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در اعتراض به این پیشنهاد دولت و موافقت مجلس اعلام کردند تا زمان تعیین تکلیف منابع عمومی کارگر و کارفر در هیچ یک از جلسات سه جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد.

در همین راستا طی حدود ۲۰ روز گذشته از تاریخ ۲۹ بهمن ماه، جلسه کمیته دسمتزد و شورای عالی کار تشکیل نشد تا اینکه امروز وزارت کار در نامه ای رسمی به شرکای اجتماعی اعلام کرد موضوع بند (ز) تبصره (۷) بودجه نیز در دستور کار نشست امروز قرار می گیرد.