عمر خربین به دلیل حضور غیرقانونی در زمین مسابقه برابر الفیصلی به پرداخت جریمه سنگین مالی محکوم شد.

مبلغ جریمه خربین ۲۰ هزار ریال سعودی است و این بازیکن که به تازگی از بند مصدومیت رها شده باید آن را هرچه سریعتر پرداخت کند.