تجمع کنندگان خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود از سوی نمایندگان بودند.