سکری در خصوص سانحه خروج قطار باری از ریل در ایستگاه دیزباد نیشابور گفت: در خط فرعی ایستگاه کاشمر چند واگن باری از ریل خارج شده که این موضوع هیچ مشکلی برای تردد قطارهای مسافری ایجاد نکرده است و مشکل در حال رسیدگی و برطرف شدن است.

وی در ادامه افزود: حرکت قطارها در این مسیر بدون وقفه صورت می گیرد.