مرادی ۱۲ سال در مجموعه شرکت تام ایران خودرو مدیرعامل و مدیر پروژه های مختلف بوده است. وی از سال ۱۳۹۱ نیز مدیرعامل شرکت نفت جی بوده است. ریاست هیات مدیره صنایع ماشین ابزار ایران خودرو، ریاست هیات مدیره شرکت های قالب های صنعتی ایران خودرو و عضو هیات مدیره ایران خودرو تبریز از دیگر سوابق اجرایی مرادی بوده است.

همچنین طی احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل ایران خودرو، محسن ناقدی برادران به سمت مدیر پروژه پلت فرم جدید، مهران هویشی با حفظ سمت به سرپرستی معاونت استراتژی و برنامه ریزی وعلی رضا کمیزی به سمت مدیر خدمات مدیران این گروه صنعتی منصوب شدند.

همچنین از سوی مدیر عامل ایساکو، علی اکبرصالحی به سمت مدیر عامل شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش همگام  منصوب شد.