ایرج فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی نسبت به دریافت مبلغ بیشتر از بیماران واکنش نشان داد.

فاضل جریمه‌های تخلف پزشکان در خصوص دریافت مبلغ بیشتر را توضیح داده است که در ادامه می‌بینید.