متن این حکم به شرح زیر است:

به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون محترم سیاسی واجتماعی به سمت سرپرست دفترامورسیاسی، انتخابات وتقسیمات کشوری منصوب می شوید.

امیداست با استعانت از خداوند تبارک و تعالی با رعایت خط مشی اعلام شده وشرح وظایف قانونی و بکارگیری شیوه های مناسب در اعمال سیاست های عمومی دولت تدبیر وامید در خدمت به مردم استان که ولی نعمتان و سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند، موفق و مؤید باشید.

محمدحسین مقیمی

استاندارتهران