نرخ خرید و فروش زمین در منطقه ۲۲ شهر تهران به شرح زیر است:

18-2-13-14747ساختمان