وزارت نفت عراق اعلام کرد سومو ۳.۴۹۰ میلیون بشکه در روز در ژانویه نفت صادر کرده که ۴۵ هزار بشکه در روز نسبت به دسامبر کاهش یافته است. این میزان صادرات از پایانه‌های نفت خلیج فارس عراق صورت گرفته و هیچ نفتی از طریق بندر سیهان ترکیه صادر نشده است.

آمار ارایه شده از سوی سومو و وزارت نفت عراق نشان می‌دهد که صادرات منطقه کردستان ۲۶۷ هزار بشکه در روز بوده که حدود ۴۸ هزار بشکه در روز کمتر از برآورد مقامات بلندپایه صنعت نفت بوده که تخمین زده‌اند صادرات نفت کردستان به سیهان حدود ۳۱۵ هزار بشکه بوده است.

وزارت منابع طبیعی منطقه کردستان اوایل ژانویه اعلام کرده بود صادرات این منطقه در نوامبر و دسامبر به ترتیب ۲۵۲ هزار و ۲۰۱ بشکه در روز و ۲۶۳ هزار و ۵۴۲ بشکه در روز بوده است. وزارت نفت عراق و سومو همواره اعلام کرده‌اند که برآوردشان از صادرات منطقه کردستان، برمبنای آمار ثانویه است.

بر مبنای نظرسنجی اخیر پلاتس که هفتم فوریه منتشر شد، عراق به طور متوسط ۴.۴۱ میلیون بشکه در روز نفت در ژانویه تولید کرده که بالاتر از سهمیه تولید ۴.۳۵۱ میلیون بشکه در روز تحت توافق کاهش تولید اوپک بوده است.

با اینهمه آمار سومو، تولید عراق را تنها ۹ هزار بشکه بالاتر از سهمیه تولید ۴.۳۵۱ میلیون بشکه در روز نشان داده است.

عراق مکررا از سهمیه تولید نفت خود تخطی کرده و طبق برآورد پلاتس، از ژانویه تا دسامبر سال میلادی گذشته، به طور میانگین، ۴.۴۲۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است.