مرکز مدیریت رخدادهای رایانه ای اعلام کرد حمله دیشب به سایت  روزنامه های آرمان ، قانون و ستاره صبح با پنج آی پی از آمریکا و انگلیس بوده است.