از آنجایی که نیروهای نظامی هر کشور باید از لحاظ بدنی برتری خاصی نسبت به دیگران داشته باشند، اشتباهات و ناتوانی بدنی آنها هنگام انجام وظیفه کمی خنده دار است.