با تعیین رقم حداقلدستمزد کارگران در پایان هر سال توسط شورای عالی کار، مبلغ عیدی به عنوان پاداش پایان سال کارگران نیز مشخص می‌شود.

به طوری که طبق قانون حداقل عیدی کارگران باید به میزان دو برابر حداقل دستمزد در آن سال بوده و حداکثر از ۳ برابر آن تجاوز نکند.

بررسی میزان افزایش حداقل و حداکثر عیدی کارگران از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نشان می‌دهد که سالانه تقریباً ۲۰ درصد به حداقل و حداکثر عیدی اضافه شده است. 

2188852

در این باره با توجه به اینکه حداقل عیدی کارگران در سال 92، 974 هزار تومان بود اکنون این رقم برای حداقل‌بگیران کارگری به یک میلیون و 860 هزار تومان می‌رسد. 

ذکر این نکته ضروری است که عیدی کارگران بر اساس قانون مشمول مالیات بر درآمد کارگرانخواهد بود به طوری که با احتساب معافیت مالیاتی تا 2 میلیون تومان مابقی تا 10 درصد مشمول کسر مالیات می‌شود.

بر اساس این گزارش جدول و نمودار زیر نشان‌دهنده روند میزان عیدی کارگران از سال 92 تا سال 96 است. معمولاً کارفرمایان عیدی کارگران را به صورت ماهانه، 6 ماهه و سالانه محاسبه و واریز می‌کنند.

2188853