محسن رفیق دوست وزیر سپاه در دوران جنگ با حضور در برنامه دست خط از زمانی که در زندان‌های رژیم پهلوی بود، گفت و خاطرات نامه‌های عاشقانه‌ای را که به همسرش می‌نوشت، بیان کرد.