خبرگزاری اینترفاکس روز دوشنبه نوشت: ماموران امنیتی در چارچوب مبارزه با فساد مالی، خانه های چندین مقام ارشد جمهوری داغستان ازجمله عبدالصمد حمیداف کفیل مقام نخست وزیری این جمهوری را مورد کاوش و تحقیق قرار می دهند. 

علاوه بر عبدالصمداف، شامیل ایسایف ، رای الدین یوسف اف دو معاون وی و سران چندین منطقه جمهوری داغستان و خانواده های آنها نیز مورد بازپرسی قرار گرفته اند. 

در این اقدامات ماموران سازمان امنیت فدرال و وزارت کشور و نیز کمیته تحقیقات روسیه شرکت دارند. 

ماموران امنیتی مصارف مبالغ بودجه در وهله اول مبالغ تخصیص یافته برای بهبود سیستم بهداشت و درمان جمهوری داغستان را بررسی می کنند. 

رسانه روسی خاطرنشان کرد: تاکنون به هیچیک از این افراد اتهامی وارد نشده و این مساله پس از بازجویی از افراد و نیز تحقیق و کاوش خانه ها و دفتار کار آنها مشخص خواهد شد.

عبدالصمد حمیداف از شش ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ کفیل نخست وزیر جمهوری داغستان است.

جمهوری داغستان در منطقه قفقاز روسیه و در حاشیه شمال غربی دریای خزر واقع شده است.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.