یکی از مهمترین اقدامات دانشگاه پزشکی شیراز در چهل ساله گذشته آموزش جراحان از کشور های مختلف در زمینه پیوند اعضا است. پدر پیوند کبد ایران هم از شکستن رکورد پیوند در جهان با بیش از شصت و سی هشت پیوند در سال گذشته توسط متخصصان شیرازی خبر داد.