حسن رسولی در چهل و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه براساس گزارش‌ حساب‌های درآمد و هزینه، شهرداری تهران در آذرماه امسال همانند سه ماهه اول مدیریت جدید شهرداری تهران درآمدهای بیش از هزینه‌های خود را محقق کرده، افزود: به این ترتیب هزینه‌های شهرداری در این مدت روند کاهشی داشته است.

وی در ارائه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران (آذرماه و ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶) در راستای اجرای مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: ضروری است که شهرداری تهران ضمن رعایت قانون قبل از ۱۵ هر ماه گزارش ماه گذشته درآمد و هزینه‌های خود را ارائه کند. همچنین ضروری است که شهرداری اطلاعات مربوط به جریان نقدی فعلی و آتی حاصل از سرمایه گذاری‌ها و مشارکت‌های اقتصادی انجام شده را ارائه کند.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه براساس اطلاعات ارسالی توسط معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران شهرداری در آذرماه امسال در مجموع ۱۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال درآمد حصولی داشته که هزینه‌هایش در این مدت ۵۹۸۴ میلیارد ریال ثبت شده است، افزود: در این مدت ۶۵۵۱ میلیارد ریال درآمدها بیشتر از هزینه‌ها بوده است.  در آذرماه امسال نیز همانند سه ماهه اول مدیریت جدید شهرداری تهران درآمدها بیش از هزینه‌ها محقق شده به این ترتیب هزینه‌های شهرداری تهران روند کاهشی داشته است.

وی تاکید کرد: براساس گزارش شهرداری تهران از مجموع درآمدهای حصولی شهرداری در آذرماه ۱۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال یعنی حدود ۸۴ درصد نقد و ۲۰۱۲ میلیارد ریال یعنی ۱۶ درصد آن غیرنقد محقق شده همچنین هزینه‌های صورت گرفته در آذرماه گذشته ۹۰ درصد به صورت نقد تامین شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: مطابق بررسی بودجه یک دوازدهم در آذرماه از مبلغ ۱۴ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال، ۱۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال درآمد کسر شده است یعنی ۸۴ درصد درآمدها محقق شده اما طبق برنامه زمان بندی ۲۰۰۰ میلیارد ریال کسری عملکرد دارد. درآمدهای نقد بیش از حد انتظار محقق شده به طوری که بودجه نقد یک دوازدهم در آذرماه ۹۵۹۲ میلیارد ریال باید باشد اما رقم حاصله ۱۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال محقق شده همچنین در بخش غیرنقد بودجه نیز براساس یک دوازدهم آذرماه به جای ۵۳۲۳ میلیارد ریال ۲۰۱۲ میلیارد ریال یعنی ۳۷ درصد آن محقق شده است.

رسولی تصریح کرد: نکته مهم درعملکرد یک دوازدهم در آذرماه این است که شهرداری تهران در این ماه در بخش جمع درآمدها موفق شده ۲۴۸۵ میلیارد ریال درآمد کسب کند اما در این بخش ۳۳۷۶ میلیارد ریال عقب تر از بودجه ۹۶ عمل کرده همچنین در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تنها موفق به جذب ۳۸۶۲ میلیارد ریال شده که در این بخش نیز ۳۱۹۶ میلیارد ریال از برنامه یک دوازدهم در آذرماه کسری عملکرد دارد. در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی عملکرد آذرماه شهرداری ۶۱۸۹ میلیارد ریال درآمد کسب کرده که ۴۱۹۲ میلیارد ریال آن بیش از برنامه مصوب بوده در حقیقت شهرداری تهران برای تامین درآمدها در دو بخش اعلام شده به سمت دریافت وام از بازار پولی و مالی اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش هزینه براساس اختیارات شهرداری سالی ۱۶۷ هزار میلیارد ریال اعتبار ابلاغ شده که براساس عملکرد یک دوازدهم در آذرماه ۵۹۸۴ میلیارد ریال هزینه شده است افزود: روند هزینه‌ای در سه بخش هزینه‌ای، تملک سرمایه‌ای و مالی در مجموع ۸۹۳۱ میلیارد ریال کمتر از عملکرد پیش بینی شده برای آذر ماه بوده است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران درخصوص گزارش شهرداری برای مجموع درآمد و هزینه‌های ۹ ماهه امسال نیز گفت: در ۹ ماهه امسال ۹۳ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال درآمد در بخش‌های مختلف کسر شده که از این رقم ۶۳ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال آن معادل ۷۴ درصد به صورت نقد و ۲۳ هزار و ۸۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۶ درصد به صورت غیرنقد بوده است. همچنین در ۹ ماهه امسال ۴۷ هزار و ۲۰ میلیارد ریال هزینه در دفاتر ثبت شده که از این رقم در چند ماهه آینده با توجه به ثبت سایر هزینه‌ها قابل افزایش است. در بخش هزینه‌ها نیز ۴۰ هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال معادل ۸۶ درصد از محل اعتبارات نقد و ۶ هزار و ۳۷۶ میلیارد ریال یعنی معادل ۱۴ درصد به صورت غیرنقد تامین اعتبار صورت گرفته است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در بررسی عملکرد ۹ دوازدهم بودجه مصوب شهرداری نیز تاکید کرد: باید درآمدها برای عملکرد ۹ ماهه رقم ۱۳۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال می‌بود که ۹۳ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال آن محقق شده است. بودجه نقد ۹ دوازدهم در سال جاری ۶۹ هزار و ۴۳۷ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۸۰ درصد محقق شده که براساس برنامه انتظار می‌رفت ۸۶ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال محقق شود. همچنین در بخش غیرنقد نیز به جای تحقق ۴۷ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال تاکنون ۲۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال آن محقق شده است.

وی ادامه داد: در بررسی عملکرد ۹ داوزدهم نیز در دو بخش درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای نیز شهرداری تهران عقب تر از برنامه عمل کرده به طوری که در بخش درآمد ۲۰ هزار و ۲۱۲ میلیارد ریال و در بخش منابع حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۴ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال عقب تر از برنامه عمل کرده است.

رسولی ادامه داد: بدون تردید تامین ۱۰۰ درصدی درآمدهای شهرداری تهران با توجه به عقب ماندگی در بخش‌های مختلف در سه ماهه باقی مانده از سال قدری دور از انتظار است اما نکته مثبت این است که اگر درآمدها کاهش یافته در بخش هزینه با مدیریت شاهد کاهش هزینه‌ها هستید.