غلامحسین کرباسچی در صفحه رسمی حزب کارگزاران سازندگی در توییتر نوشت: "بودجه شهرداری تهران فاقد چشم انداز روشن تحول در شهر و نامنطبق با انتظارات مردم است. عدم تصویب کلیات بودجه می تواند فرصتی برای تغییر روندهای نادرست فعلی باشد.

چطور ممکن است پیمانکاری که ۵ سال پس ازاتمام کار مثلا ۵۰ درصد قراردادش را گرفته، در مناقصات جدید نیز شرکت کند؟

در سال ۶۸، بخش عمرانی ۵ درصد کل بودجه شهرداری تهران بود، ما در سال ۶۹ آن را به ۶۵ درصد کل بودجه رساندیم و این نسبت تقریبا تا ۱۰ سال ادامه یافت."