محمدهادی ضیایی مهر افزود: نوع قطار و نقص فنی به گونه ای بود که امکان ادامه مسیر نداشت لذا ساعت ۱۱:۳۰ قطار جایگزین از مشهد برای انتقال مسافران به تهران اعزام شد. 

وی بدون ارائه توضیح بیشتر در خصوص نقص فنی قطار، گفت: در مدت توقف قطار مذکور در ایستگاه نقاب، سامانه گرمایشی قطار فعال و از مسافران پذیرایی به عمل آمد و امکانات ایستگاه از جمله نمازخانه برای استفاده مسافران آماده بود. 

شهر نقاب مرکز شهرستان جوین در ۳۲۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد و ایستگاه راه آهن این شهر آخرین ایستگاه در حوزه خطوط ریلی خراسان است. 

از مجموع ۱۲هزار و ۵۰۰ کیلومتر خطوط شبکه ریلی کشور هزار و ۵۰۰ کیلومتر، معادل ۱۲ درصد در خراسان رضوی قرار دارد. این استان بیشترین سهم و رتبه نخست جا به جایی مسافر را در ناوگان ریلی کشور به خود اختصاص داده است.